Polské lednové povstání roku 1863 a jeho české a moravské kontexty

Agnieszka Czajkowska

POLITIKA & SPOLEČNOST / Historie

Přesně před 160 lety, 22. ledna 1863, začalo na územích někdejší polsko-litevské Rzeczpospolité, v té době připojených k Ruskému císařství, ozbrojené povstání proti carské nadvládě. Rzeczpospolita přestala existovat jako samostatný stát v důsledku tzv. trojího dělení, k němuž došlo na konci 18. století (1772, 1793 a 1795) a jehož se zúčastnily tři mocnosti: Rusko, Rakousko a Prusko. Následující století bylo jevištěm opakujících se pokusů o obnovení nezávislé státnosti – poprvé v roce 1794, následně ve spojenectví s Napoleonem, v listopadovém povstání roku 1830 a v revolučním roce 1848. Od roku 1860 narůstalo na území ruského záboru napětí, v němž se vlastenecké a náboženské manifestace střídaly s krvavými represáliemi vůči „neloajálním“ poddaným cara. Bezprostřední příčinou vypuknutí povstání byly vojenské odvody – povinné nábory mladých mužů do ruské armády – vyhlášené na 14./15. ledna 1863.

„Za svobodu a bratrství národů“

Historické reflexe na téma národních povstání si vždy kladou otázku smyslu nerovného boje, do kterého se v 19. století účastníci pouštěli s hlavami plnými romantických ideálů, s planými nadějemi na solidární součinnost celé společnosti, s neochvějnou vírou v sílu ducha mající nahradit nedostatky ve výzbroji, výcviku nebo ostatně i v počtu vzbouřenců čelících pravidelné armádě okupační mocnosti. Tato otázka je zvláště silná v kontextu událostí roku 1863, které vyvolaly nejdelší vojenské operace (intenzivní ozbrojené střety trvaly patnáct měsíců), probíhaly v nejrozsáhlejší oblasti polského území a vyvolaly nejkrutější represe vůči účastníkům a stoupencům povstání. V období od vypuknutí bojů do jara 1864, kdy bylo povstání potlačeno, proběhlo přibližně 1 200 bitev a vojenských potyček. Boje měly především partyzánský charakter a povstaleckými oddíly podle odhadů historiků prošlo zhruba dvě stě tisíc lidí z různých společenských vrstev. V důsledku střetů s pravidelnou ruskou armádou zahynulo téměř dvacet tisíc Poláků, dále bylo tisíc osob popraveno a třicet osm tisíc posláno do vyhnanství na Sibiř. Restrikce, které následovaly po povstání v Polském království (území ruského záboru), zasáhly vysoké školy (byla zavřena varšavská vysoká škola Szkoła Główna), správu měst (města, jejichž obyvatelé pomáhali povstalcům, přišla o městská práva), náboženskou svobodu i soukromý majetek, například byly konfiskovány usedlosti stoupenců povstání. Přestože boje probíhaly výhradně na území ruského záboru, tajná povstalecká správa působila rovněž v pruském záboru a v Haliči, odkud přišlo více než deset tisíc dobrovolníků. Bylo mezi nimi i několik set cizinců, včetně Čechů.

Za co Poláci v roce 1863 bojovali? Jaká hesla mohla přimět k účasti v heroických vojenských střetech cizince? Je samozřejmé, že všechna polská povstání počínaje rokem 1794 (Kościuszkovo povstání) měla za cíl obnovení nezávislého státu. Významným cílem vzpour, patrným zvláště v roce 1863, bylo vybudování spravedlivějšího společenského systému, jehož jedním z prvků mělo být osvobození rolníků od roboty (v Polském království, tj. ruském záboru). Svůj význam měla i dynamická situace v Evropě ve druhé polovině 19. století, kde se z různých stran dostávala ke slovu národní hnutí či probíhaly války, které přinášely naději na oslabení jednotlivých mocností vládnoucích v polských záborech. Podstatným elementem lednového povstání byla jeho snaha vyburcovat k boji všechny národy někdejší Rzeczpospolité, která se výrazně projevila i v provolání tajného Ústředního národního komitétu zveřejněném 22. ledna 1863, tedy v den vypuknutí povstání:

Nuže do zbraně, národe Polska, Litvy a Rusi, do zbraně! Neboť hodina společného osvobození už nastala, starý meč náš je vytažen, svatý prapor orla, pahony a archanděla je rozvinut. A nyní promlouváme k tobě, národe moskevský: naším tradičním heslem je svoboda a bratrství národů, proto ti také odpouštíme dokonce i vraždu naší vlasti (…) neboť i ty jsi ubohý a trýzněný, zoufalý a vyčerpaný, mrtvoly tvých dětí se houpají na carských šibenicích, tví proroci mrznou v závějích Sibiře.

Polská povstání, rodící se v atmosféře spiknutí vzbouřenců nejčastěji ze studentských či vojenských kruhů, byla zapříčiněna také psychologickými okolnostmi: Národ, unavený a pokořený neustálým ruským terorem, potřeboval obnovit své národní uvědomění a pocit lidské důstojnosti a ve jménu těchto hodnot byl ochoten se aktivně vzepřít přesile cizí nadvlády. Svědčí o tom opět provolání tajného komitétu. Kromě bezprostředních cílů boje zahrnovalo i tuto výzvu k Polákům:

Ty, který jsi včera byl kajícníkem a mstitelem, musíš být a budeš zítra hrdinou a velikánem.

Mezi slavjanofilstvím a solidaritou

Vypuknutí povstání v roce 1863 se setkalo s nejednoznačným přijetím mezi Čechy, kteří byli pevně přesvědčeni o myšlence bratrství Slovanů a slovanské vzájemnosti. Češi tak měli sklon považovat polsko-ruské boje spíše za zbytečné krveprolití. Nicméně již v období manifestací, které probíhaly ve Varšavě ještě před povstáním, se objevovaly hlasy vyjadřující sounáležitost s utlačovaným polským národem. V roce 1860, u příležitosti 30. výročí vypuknutí listopadového povstání namířeného proti Rusům, jež skončilo porážkou, vystoupil český spisovatel, básník a politik Josef Václav Frič, autor textu Listy o Słowackém (otištěného v časopisu Rodinná kronika v roce 1864), překladatel dramatu Zygmunta Krasińského Irydion (překlad vydán roku 1863), s projevem, v němž zazněla slova ukazující blízkost polského a českého národa:

Národe hrdý, jenž svou vlast nazýváš „dcerou Boží a sestrou Ukřižovaného“, staň se přítelem odvěkého svého bratra-mučedníka! […] Trpící, svatý národe, jehož tělo bylo na tři díly rozerváno, pamatuj na plémě, jehož dvě třetiny vyvraždili společní a odvěcí naši nepřátelé. (Dolanský, 292).

Ve svém ženevském časopise Čech — La Voix Libre de la Bohême český emigrant informoval o vlasteneckých manifestacích ve Varšavě hlasem plným solidarity a podpory. Jak napsal v roce 1965 literární historik Julius Dolanský:

Díky tomu, že jak časopis Kolokol, tak Čech byly nelegálně kolportovány do českých zemí, myšlenky propagované těmito časopisy se šířily mezi nejpokrokovějšími vrstvami společnosti, a tím od počátku utvářely příznivý postoj k polskému národně-osvobozeneckému hnutí. (Dolanský, 293).

Idea lednového povstání získala ohlas mezi českou mládeží, zvláště v Praze. Jedním z účastníků bojů roku 1863 byl tehdy sedmnáctiletý student reálky Jiří Bittner, pozdější herec a překladatel polské a německé literatury. Ve své knize s názvem Z mých pamětí, vydané v Praze v roce 1894, v kapitole „Povstalec 1863“ zaznamenal vzpomínky na svou účast v lednovém povstání, počínaje nelegálním překročením rakousko-ruských hranic přes cestu do tajného náborového střediska v Krakově, hledání lesního oddílu, boj s Rusy vedený 5. dubna nedaleko malopolské vesnice Szklary až k pobytu v nemocnici po zranění, pokusu o další zapojení do povstání a návratu do Prahy. Vyprávění s velkým citem líčí nadšení bojující mládeže i beznaděj pociťovanou během nekonečných lesních přesunů povstaleckých oddílů pronásledovaných ruským vojskem a rakouskými četníky, vydaných na pospas zrádcům i obyčejným zlodějům, kteří povstalcům kradli koně a výzbroj. Obraz vlastenecké vzpoury vylíčený Jiřím Bittnerem zdůrazňuje lásku Poláků k vlasti i jejich oporu v katolické víře a přesvědčení o ochraně Panny Marie Čenstochovské, vyzdvihuje také zapojení všech společenských vrstev (autor ukazuje toto společenské rozrůznění ve své jednotce, která čítala tři sta osob). Bittner rovněž portrétuje své velitele a také Poláky, kteří mu nezištně pomohli – byl mezi nimi i plukovník Seweryn Korzeliński, cestovatel po Austrálii, spoluzakladatel proslulé zemědělské školy v Czernichowě u Krakova. Autor si neodpustil úvahy o „bratrovražedném“ boji Poláků a Rusů, avšak jeho zapojení do povstání je jednoznačným ukazatelem morálního hodnocení událostí.

Mezi další české spisovatele, kteří do své tvorby zahrnuli motivy spojené s lednovým povstáním, se řadí Rudolf Mayer, Jaroslav Martinec, Ervín Špindler, Josef Holeček a tyto motivy se objevují i v pamětech Antala Staška, Ladislava Quise a Aloise Jiráska.

Povstalci na Moravě

Povstalci zajatí v bojích byli převáženi do rakouských vězení na území Čech a Moravy. Mezi uvězněnými v tvrzi Josefov byl i vůdce povstání generál Marian Langiewicz (během jeho pobytu ve vězení pobývala v Čechách také jeho legendární pobočnice Henryka Pustowójtówna, která udržovala stálé spojení s velitelem a podnikala kroky k jeho osvobození). V Olomouci si odpykával trest Adam (Albert) Chmielowski, který se k povstání připojil jako osmnáctiletý a bojoval mimo jiné v bitvách u Kurowa a Grochowisek. Byl to vynikající malíř, později zakladatel řádu albertinů, který byl v roce 1989 svatořečen. V olomoucké tvrzi bylo uvězněno mnoho povstalců, například hrabě Stanisław Tarnowski, budoucí vynikající literární historik a rektor Jagellonské univerzity v Krakově, který organizoval povstalecký oddíl pod velením Zygmunta Jordana. Dalším z olomouckých vězňů byl Tadeusz Romanowicz, pozdější publicista a politik, od roku 1880 haličský poslanec v Zemském sněmu. Romanowicz se do Olomouce dostal jako vězeň ze Lvova v listopadu 1864 a v tvrzi pobýval do amnestie v roce 1865. Své vzpomínky z pobytu na Moravě publikoval v několika číslech časopisu Gazeta Literacka (č. 2–8, rok 1871), vydávaného ve Lvově. Hovoří se v nich o obtížných životních podmínkách ve vězení způsobujících kurděje a revmatická onemocnění, o okovech, v nichž byli povstalci stále spoutáni, ale i o třenicích vězňů, ke kterým vedle projevů solidarity a vzájemné náklonnosti také docházelo. Když se v červenci 1865 naskytla možnost podávání žádostí o milost u císaře, někteří vězni, a byl mezi nimi i Stanisław Tarnowski, možnost opustit Olomouc využili. Romanowicz se však domníval, že takové jednání je ponižující, a proto vytrval v zajetí do vyhlášení oficiální amnestie.

Po dobu téměř dvou let, do konce roku 1864, na území Moravy pobývalo zhruba pět set povstalců internovaných rakouskými orgány (celkový počet internovaných v českých zemích se odhaduje na přibližně devět set). Sto až sto padesát z nich se dostalo do Telče. Pobyt Poláků ve městě trval do doby, než jim byla předložena alternativa: další vězení v Olomouci, nebo účast v tažení do Mexika pod velením Maxmiliána Habsburského, bratra císaře Františka Josefa I. Tři zajatci, Tomasz Nieprzecki, Józef Czech a Andrzej Żołnacz, byli této dramatické volby ušetřeni – zemřeli v zajetí a byli pohřbeni na telčském hřbitově.

Dne 11. října 1864 napsal jeden z internovaných, Józef Słytecki, dojemný dopis, který podepsalo čtyřicet dva jeho druhů v internaci. V dopise děkuje obyvatelům města za přijetí polských povstalců. Dopis zní následovně:

Ctihodní sousedé a sousedky města Telče,
vedeni pocitem vděčnosti dovolujeme si Vám, ctihodní sousedé a sousedky telčské, vysloviti svoje díky za Vaše přátelství, které jste projevovali našim bratrům, kteří byli tak šťastni, že mohli blíže a více poznati Vaše srdce. Zajisté Váš soucit, který jste nejedenkrát nám ukázali jak při průvodu našich zemřelých tří bratří, tak i posud v našem nešťastném stavu, nás nutí vyslovit Vám naši vděčnost. Nyní, když nám osud velí rozejít se po celém světě, musíme vyznati, pokud jsme zde byli internovaní a jako vězni držení, že Vy jste ve všem přispěli, abyste nám ty hořké dny oslazovali a nám dokázali, že nejsme v cizí zemi, nýbrž mezi národem, který nás za své vlastní bratry považoval. […] Nejmilejší bratři a sestry, jestliže Vám kdy někdo z nás v něčem ublížil, račte to odpustiti. […] Račte nejmilejší, přijmouti od nás těchto několik slov na rozloučenou s tím upřímným citem, s jakým od nás vyšla. […] Ať Vaše žití je spokojené, klidné, žijte šťastně a nepoznejte zármutku. […] A protož aby Váš život ničím nebyl kalen, prosíme zkrátka – ať Vám Bůh zaplatí.

Telč, dne 11. října 1864, Józef Słytecki z Wolynia

Tato dojemná listina se stala základem připomínky pobytu Poláků v Telči – byly zde odhaleny dvě pamětní desky v místech s nimi spojených: na hřbitově, kde byli pochováni zesnulí zajatci, a na zdi někdejšího vězení, které se nacházelo v budovách jezuitské koleje. Dnes je zde konferenční centrum Masarykovy univerzity v Brně.

Polské povstalecké stopy v českých zemích svědčí o otevřenosti místních lidí vůči těžce zkoušeným sousedům a vypovídají i o výjimečné shodě v pojímání myšlenky národní nezávislosti a svobody, lidské důstojnosti a cti, která spojovala obě společnosti.

/ Z polštiny přeložila Jitka Rohanová. /

Literatura:

Dolanský, Julius, „Echa polskiego powstania styczniowego w literaturze czeskiej“, Pamiętnik Literacki, č. 56/4, 1965, s. 391–409.

Gawroński, Franciszek, Henryka Pustowójtówna. Sylwetka biograficzna (1838–1881), Lwów 1911.

Kieniewicz, Stefan, Powstanie styczniowe, Warszawa: PWN, 2009.

Orzechowski, Marian (ed.), Echa powstania styczniowego w Czechach, Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1965.

Skoupý, Arnošt, „Internace účastníků polského lednového povstání na Moravě v letech 1863–1865“, Res Historica, č. 30, 2010, s. 61–70.

https://www.bn.org.pl/powstanie/zbiory/DZS/1863/d021.jpg

https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie/internace_polskych_revolucionaru_v_telci_zari_2018

https://vysocina.rozhlas.cz/telc-odhalila-pametni-desky-internovanym-polakum-7616501

 

Agnieszka Czajkowska

literární vědkyně, působí na Univerzitě Jana Długosze v Čenstochové a na Ostravské univerzitě

Mohlo by Vás také zajímat

Uljanov, nebo Lenin?

V dubnu uplynulo sto padesát let od narození Vladimíra Iljiče Lenina, ikony komunismu, notoricky známého symbolu ruské revoluce. Všichni známe jeho…

Kateřina Hloušková

Dýchavičné fungování mechanismu veřejné moci

Do naší rubriky 'Co s českou politikou' tentokrát přispěl profesor Balík. V zajímavé analýze popisuje (ne)funkčnost veřejné správy a podchycuje některé dlouhodobé systémové problémy naší zemi.

Stanislav Balík

Donald Trump – žák Mistra Suna?

Armand Laferrère přináší originální výklad politiky amerického prezidenta Trumpa a nalézá v ní racionalitu, která většině pozorovatelů uniká.

Armand Laferrère

Konzervativci a liberálně-konzervativní pravice

Liberalismus a konzervatismus byly vždy soupeřící doktríny. Nástup totalitních ideologií a socialismu je vehnal do aliance. Z té vzešel liberálně-konzervativní konsenzus, na kterém…

Andrej Duhan